สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลัง ฯ 29 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 7 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 9 ก.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 22 ส.ค 65
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 18 ก.ค 65
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑ 18 ก.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 15 มิ.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 23 พ.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 18 เม.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 28 มี.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 16 มี.ค 65
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 มี.ค 65
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 16 มี.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 24 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 19 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 19 ม.ค 65
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 12 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 29 พ.ย. 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมฯ โรงแรม (ฉบับที่3) 2564 22 พ.ย. 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาการจัดเก็บรายได้สามปี (พ.ศ.2565-2567) 14 ต.ค 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติงานจัดเก็บรายได้ ประจำปี ๒๕๖๕ 14 ต.ค 64
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง ประกาศกำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 14 ต.ค 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 10 ก.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 24 ส.ค 64
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.