สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1699 ราย
สถิติการเข้าใช้ 281370 ครั้ง
 


 
ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (News and Activities)
ค้นหา
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 15 มี.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2566 15 ก.พ 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2565 17 ม.ค 66
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 26 ธ.ค 65
 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ธ.ค 65
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 26 ธ.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565 26 ธ.ค 65
 ประกาศรายชื่อรับสมัครบุคคลภายนอกฯ 7 ธ.ค 65
 รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนภารกิจของกองคลัง ฯ 29 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2565 7 พ.ย. 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2565 9 ก.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2565 22 ส.ค 65
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 21 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๙ 18 ก.ค 65
 พระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ 18 ก.ค 65
 คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) 18 ก.ค 65
 กฎกระทรวง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.๒๕๕๑ 18 ก.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2565 15 มิ.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2565 23 พ.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2565 18 เม.ย 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 28 มี.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2565 16 มี.ค 65
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 16 มี.ค 65
 ประกาศ อบจ.ชม. เรื่อง กำหนดเวลาสำหรับการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 16 มี.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 24 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 19 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 19 ม.ค 65
 หน้า>> 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  


© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.