เที่ยวเชียงใหม่
ยื่นแบบภาษี
โรงแรมที่พัก
ปั้มน้ำมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 19 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 - 19 ม.ค 65
 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร - 12 ม.ค 65
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 - 29 พ.ย. 64
 งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 - 26 พ.ย. 64
กิจกรรม หน่วยงาน
 
เข้าสู่เว็บไซต์ Desktop | ติดต่อสอบถาม