เที่ยวเชียงใหม่
ยื่นแบบภาษี
โรงแรมที่พัก
ปั้มน้ำมัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กองคลัง
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - 2 เม.ย 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 - 16 ก.พ 64
 ประกาศงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 - 27 ม.ค 64
 การต่อใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ไพ่ (สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่อง) - 21 ม.ค 64
 ประกาศอบจ.ชม. เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ - 7 ม.ค 64
กิจกรรม หน่วยงาน
 
เข้าสู่เว็บไซต์ Desktop | ติดต่อสอบถาม