เที่ยวเชียงใหม่
ยื่นแบบภาษี
โรงแรมที่พัก
ปั้มน้ำมัน
Contact Us | ติดต่อสอบถาม
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร.053-998348
แฟ็กซ์ 053-998342
Email: income@chiangmaipao.go.th
  Chiangmai Provincial Administrative Organization
Address: 888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
Tel: +66 53-998348
Fax: +66 53-998342
Email: income@chiangmaipao.go.th
 
 
เข้าสู่เว็บไซต์ Desktop | ติดต่อสอบถาม