ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การจำหน่ายขยะรีไซเคิล ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕
By อบจ.เชียงใหม่ Date 12/1/2565