อบจ.เชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในการแจกจ่ายอาหาร สิ่งของแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ระหว่างวันที่ 16 – 31 สิงหาคม 2564 (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน จังหวัดเชียงใหม่
By อบจ.เชียงใหม่ Date 19/8/2564