Tax Income Statistics
Chart.
 
Tax Online Signin
User Type
User ID
Password
  
User Statistics from 9/2553
Account: 1710
Login Times: 287597
 


 
Welcome to Subdivision of Revenue Collection
 
   ฝ่ายเร่งรัดจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบจ.เชียงใหม่ ยินดีต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ทุกท่าน และเราพร้อมให้บริการ และอำนวยความสะดวกในการยื่นแบบชำระภาษี ชำระค่าธรรมเนียมรายได้ ของผู้ประกอบการ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเพิ่มช่องทางในการขอชำระภาษีและค่าธรรมเนียมแของผู้ประกอบการ และปัจจุบันผู้ประกอบการสามารถยื่นแบบชำระค่าธรรมเนียมและภาษีผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งยังสามารถชำระเงินผ่าน เค้าน์เตอร์หรือตู้ ATM ได้ทุกสาขา ของ ธ.กรุงไทย ทั่วประเทศ และหากมีข้อเสนอแนะข้อติชมสามารถส่งข้อความได้ผ่านเว็บบอร์ด
News & Activities
 

ออกตรวจสถานประกอบการฯ ในเขตพื้นที่อ.ฝาง และอ.แม่อา..

ออกตรวจสถานประกอบการฯ ในเขตพื้นที่อ.สะเมิง จ.เชียง..

ตรวจสถานประกอบการฯ ในเขตพื้นที่อ.สันกำแพง และอ.แม่..

ออกตรวจสถานประกอบการฯ ในเขตพื้นที่อ.หางดง จ.เชียงใ..
   
   

Copyright © 2019-2020 by Chiangmai Provincial Administrative Organization
888 Chotana Rd., Changphuak Sub-district, Muang Chiang Mai, Chiang Mai 50300 Thailand
Tel. 053-998348 Fax: 053-998342
Designed by Ts Biz Software Co., Ltd.