สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
ยื่นชำระภาษีออนไลน์
ประเภทธุรกิจ
User ID
Password
  
จองหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1661 ราย
สถิติการเข้าใช้ 269739 ครั้ง
 


 
เอกสารดาวน์โหลดฟรี (Download)
ค้นหา
1 แบบระเบียนโรงแรม (แบบฟอร์ม อบจ.รร.1).. [8/1/2564 16:25:03 ]
2 แบบฟอร์ม ร.ร. 1 สำหรับการแจ้งข้อมูลอัตราค่าเช่าที่พักเบื้องต้น.. [18/12/2561 11:33:18 ]
3 เอกสารแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ร.ร. 1 และข้อบัญญัติองคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับย่อ).. [18/12/2561 11:23:45 ]
4 เอกสารแบบฟอร์มการกรอกข้อมูล ร.ร. 1 และข้อบัญญัติองคฺ์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักในโรงแรม(ฉบับย่อ).. [18/12/2561 11:22:45 ]
5 เรื่อง กฎกระทรวงผังเมืองรวมเชียงใหม่.. [25/7/2561 21:18:22 ]
6 ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท เกสท์เฮ้าส์ ที่ยังไม่มีใบอนุญาต ธุรกิจโรงแรม ให้นำเอกสารตามใบคำขอ และกรอกแบบฟอร์ม ร.ร.1 แบบคำขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ไปยื่นที่ฝ่ายปกครอง อำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอที่.. [7/12/2559 16:04:06 ]
7 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่.. [4/10/2559 11:04:12 ]
8 แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล และค่าเล่าเรียนบุตร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่.. [4/10/2559 11:03:38 ]
9 ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ข้าราชการบำนาญ สามารถดาวน์ใบเบิกค่ารักษาพยาบาลและ ค่าเล่าเรียนบุตร.. [4/10/2559 10:35:42 ]
10 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วั.. [5/10/2558 15:12:42 ]
11 ข้อบัญญัติภาษ๊น้ำมัน ยาสูบ ปี 55.. [14/12/2555 2:15:19 ]
12 แบบฟอร์มการยื่นชำระภาษียาสูบ อบจ.ชม... [24/10/2555 17:17:41 ]
13 แบบฟอร์มสำหรับยื่นภาษีฯน้ำมัน 1 ต.ค.55.. [27/9/2555 11:22:21 ]
14 อบจ.เชียงใหม่ กำหนดสถานที่ยื่นแบบ น้ำมันและยาสูบ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป.. [12/9/2555 10:03:03 ]
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนด ให้การยื่นแบบภาษีน้ำมันและยาสูบผ่าน ระบบอินเตอร์เน็ตเป็นสถานที่ยื่นแบบอีก แห่งหนึ่ง.. [7/9/2555 11:28:34 ]
16 ส่งประกาศกำหนดการยื่นแบบผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เป็นสถานที่ยื่นแบบค่าธรรมเนียมอีกแห่งหนึ่ง.. [5/9/2555 22:17:18 ]
17 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.. [8/6/2555 16:20:13 ]
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศใช้ แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2555 และแผน 3 ปี (2555 - 2557).. [13/2/2555 13:38:29 ]
19 หนังสือรับรองการชำระภาษีฯประเภทน้ำมันที่ผู้ค้า ส่งออกแทนผู้ค้าปลีก.. [13/2/2555 13:36:56 ]
20 แบบฟอร์ม อบจ. รร.1 แจ้งราคาค่าที่พัก.. [3/1/2555 23:46:34 ]
21 แบบฟอร์มยื่นชำระค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม.. [1/12/2554 11:45:21 ]
22 ข้อบัญญัติ ระเบียบเกี่ยวกับภาษีน้ำมัน.. [29/11/2554 23:28:09 ]
23 แบบฟอร์ม อบจ.01-4, อบจ.01-6.. [29/11/2554 23:25:47 ]
24 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม.. [23/11/2554 8:51:52 ]
25 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548.. [23/11/2554 8:50:00 ]
26 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542.. [23/11/2554 8:49:18 ]
27 กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ.2542.. [23/11/2554 8:43:51 ]
28 เรื่อง กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรณีผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมไม่นำส่งค่าธรรมเนียม.. [23/11/2554 8:39:55 ]
29 ข้อบัญญัติบริหารองค์การส่วนจังหวัด เรื่องค่าบริการ.. [23/11/2554 8:38:13 ]
หน้า>> 1 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.