สถิติการจัดเก็บรายได้ปีปัจจุบัน

 
 
สถิติการใช้ระบบเริ่มตั้งแต่ 9/2553
จำนวนผู้ใช้งาน 1,750 ราย
สถิติการเข้าใช้ 326,905 ครั้ง
 


 
เอกสารดาวน์โหลดฟรี (Download)
ค้นหา
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการในการกำจัดขยะมูลฝอย พ.ศ.๒๕๖๖.. [1/2/2567 13:42:01 ]
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องค่าบริการ พ.ศ.๒๕๖๖.. [1/2/2567 13:40:36 ]
3 คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม ข้อบัญญัติฯ และประกาศฯต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขั้นตอนการยื่นชำระค่าธรรมเนียมฯ ด้วยวิธีการต่างๆ .. [21/4/2566 16:32:37 ]
4 คู่มือการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ ข้อบัญญัติฯ และประกาศฯ ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และขั้นตอนการยื่นชำระภาษีฯ ด้วยวิธีการ.. [21/4/2566 16:30:58 ]
5 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของจังหวัดเชียงใหม่ (รายละเอียตามเอกสารแนบ).. [24/3/2566 11:33:23 ]
6 แบบฟอร์มคำขอปิด/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขสถานประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการน้ำมัน.. [28/2/2566 15:42:47 ]
7 แบบฟอร์มคำขอปิด/เปลี่ยนแปลง/แก้ไขสถานประกอบการ สำหรับผู้ประกอบการโรงแรม.. [28/2/2566 15:41:44 ]
8 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม.. [22/2/2566 14:43:29 ]
9 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ำมัน.. [22/2/2566 14:42:45 ]
10 แบบฟอร์มเกี่ยวกับการชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทยาสูบ.. [22/2/2566 14:42:13 ]
11 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทน้ำมันและยาสูบ.. [22/2/2566 14:29:16 ]
12 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การชำระค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม.. [22/2/2566 14:27:53 ]
13 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.. [22/2/2566 14:26:17 ]
14 เรื่อง กฎกระทรวงผังเมืองรวมเชียงใหม่.. [25/7/2561 21:18:22 ]
15 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การ บริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วั.. [5/10/2558 15:12:42 ]
16 ข้อบัญญัติภาษ๊น้ำมัน ยาสูบ ปี 55.. [14/12/2555 2:15:19 ]
17 โครงการจัดทำแผนที่ภาษีของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่.. [8/6/2555 16:20:13 ]
18 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประกาศใช้ แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปี 2555 และแผน 3 ปี (2555 - 2557).. [13/2/2555 13:38:29 ]
19 ข้อบัญญัติ ระเบียบเกี่ยวกับภาษีน้ำมัน.. [29/11/2554 23:28:09 ]
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม.. [23/11/2554 8:51:52 ]
21 เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2548.. [23/11/2554 8:50:00 ]
22 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม ่ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ. 2542.. [23/11/2554 8:49:18 ]
23 กำหนดอัตราเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง การเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักโรงแรม พ.ศ.2542.. [23/11/2554 8:43:51 ]
24 เรื่อง กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติกรณีผู้ควบคุมและจัดการโรงแรมไม่นำส่งค่าธรรมเนียม.. [23/11/2554 8:39:55 ]
25 ข้อบัญญัติบริหารองค์การส่วนจังหวัด เรื่องค่าบริการ.. [23/11/2554 8:38:13 ]
หน้า>> 1 |

© ลิขสิทธิ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ. 2562-2563
ที่อยู่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทร. 053-
998348 แฟ็กซ์: 053-998342
พัฒนาระบบโดย Ts Biz Software Co., Ltd.